Kuljetusehdot

 1. Yleistä

  Kaikki toimeksiannot suoritetaan - kussakin maassa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaan. - kuljetuksen aikana voimassa olevien ”Pohjoismaisen Speditööriliiton Yleisten määräysten (PSYM)” mukaan.
 2. Kuljetuksen suorittaminen

  Rahdinkuljettajan vastuu alkaa, kun hän on vastaanottanut tavaran kuljetettavaksi ja päättyy, kun tavara luovutetaan määräpaikkakunnalla vastaanottajalle tai asetetaan hänen käyttöönsä nimetyssä paikassa. Mikäli tulli- ja/tai liikenneteknisiä esteitä syntyy, vastuu voi päättyä aikaisemmin.
  Rahdinkuljettaja pidättää itselleen oikeuden valita ajoneuvotyypin, kuljetusvälineen ja kuljetusreitin sekä oikeuden kuljettaa tavara valintansa mukaan suorassa liikenteessä tai uudelleenlastauksella, mikäli muuta ei ole sovittu.
  Lähettäjän on omalla vastuullaan huolehdittava tavaran kuormauksesta ja kiinnityksestä, silloin kuin rahdinkuljettaja noutaa sen hänen luotaan tai hänen määräämästään paikasta. Vastaanottajan on omalla vastuullaan huolehdittava sen tavaran purkamisesta, jonka rahdinkuljettaja kuljettaa hänen luokseen. Kuljettajan osallistuessa kuormaukseen, kiinnitykseen tai purkamiseen hän toimii aina lähettäjän/vastaanottajan lukuun ja vastuulla.
 3. Yksinomaan erityisen sopimuksen perusteella kuljetettava tavara

  Seuraavat tavaralajit vastaanotetaan kuljetettavaksi yksinomaan erityisen kirjallisen sopimuksen perusteella:
  • Kallisarvoiset esineet (taide-esineet, raha, arvopaperit, kulta- ja hopeatuotteet yms.)
  • muuttotavarat
  • tavarat joiden kuormaukseen, kiinnitykseen, kuljetukseen tai purkaukseen tarvitaan erityisiä laitteita
  • tavarat, joiden pakkaus on niin riittämätön, että muut tavarat voivat vahingoittua
  • tavarat, jotka eivät sovellu muun tavaran kanssa kuormattaviksi
  • tavarat joiden korkeus on enemmän kuin 120cm tai pituus enemmän kuin 240cm tai joiden leveys on suurempi kuin 130cm
  • tavarat, jotka aiheuttavat ajoneuvon tavallisuudesta poikkeava painojakauman
 4. Kuljetussopimus

  Kuljetussopimus katsotaan vahvistetuksi, kun rahdinkuljettaja on vastaanottanut tavaran, joka vastaan rahtikirjan merkintöjä tai on saanut kuljetukseen tarvittavat ohjeet ja on niiden mukaisesti vastaanottanut tavaran sekä vahvistanut sen allekirjoituksellaan tai sovitulla automaattisen tiedonsiirron välityksellä tapahtuvalla ilmoituksella. Kohdassa 3 mainittujen tavaroiden osalta edellytetään lisäksi erillistä kirjallista sopimusta.
  Lähettäjän on tehtävä jokaisesta tavaralähetyksestä kuljetustilaus, josta ilmenee selvästi:
  • lähettäjän nimi ja osoite sekä puhelinnumero
  • vastaanottajan nimi, osoite sekä puhelinnumero
  • kolliluku, merkki/numero, kollilaji
  • kuljetettava tavara
  • tavaran koko. (mitat ja arvioitu paino)
  • mahdolliset erityisohjeet tavaran käsittelyssä (särkyvä etc) - mahdollinen luovutusehto
  Lähettäjä on vastuussa kuljetuksessa ja/tai rahtikirjassa annetuista tiedoista, niiden oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Kuljetustilaus tulee antaa hyvissä ajoin ennen kuljetuksen ajateltua alkamisajankohtaa.
  Rahdinkuljettajalla on oikeus tutkia, vastaako lähetys rahtikirjassa ja kuljetustilauksessa annettuja tietoja ja onko tietyillä ehdoilla kuljetettavaksi otetuista esineistä annetut määräykset huomioitu.
  Viime kädessä lähettäjä on rahdinkuljettajan toimeksiantajana velvollinen suorittamaan toimituslausekkeesta riippumatta lähetystä rasittavan rahdin ja muut maksut, ellei vastaanottaja ole lunastanut tavaraa tai kieltäytynyt rahdin maksamisesta tai on siihen kykenemätön.
  Kuljetussopimus perustuu vapaaseen ja esteettömään liikenteeseen ja siihen, että kuljetus voidaan suorittaa ajokelpoisilla, tarvittavat kantavuudet omaavilla teillä.
  Mikäli toimeksianto, johon rahdinkuljettaja on ryhtynyt, keskeytyy tai viivästyy rahdinkuljettajasta riippumattomista syistä (esim. lakko, työsulku, liikennetekniset esteet yms.) rahdinkuljettaja on oikeutettu korvaukseen kustannuksistaan ja tekemästään työstä.
 5. Kuormalavat

  Kuormalavojen vaihtoa kuormauksessa ja purkauksessa ei suoriteta.
 6. Tavaran pakkaaminen ja osoittaminen

  Lähettäjä vastaan tavaran riittävästä pakkauksesta, joka kestää kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset mahdollisine uudelleen lastauksineen. Lähettäjä on vastuussa siitä, että lähetyksessä on asianmukaiset käsittelymerkinnät. Lähettäjä on velvollinen korvaamaan rahdinkuljettajalle vahingon ja kustannukset, jotka tavara tai tavaran puutteellinen pakkaus aiheuttavat henkilölle, ajoneuvolle, varusteille, muulle tavaralle tai ympäristölle. Rahdinkuljettaja voi myös kieltäytyä kuljettamasta puutteellisesti pakattua tavaraa.
  Lähettäjän on varustettava lähetys selvillä osoitemerkinnöillä. Tavaran käsittelyn kannalta on tärkeää, että erityisohjeet, on selvästi merkitty sekä kuljetustilaukseen että lähetykseen. Mikäli lähetys sisältää useampia kolleja tai yksittäisen kollin paino ylittää 25kg eikä kyse ole omilla pyörillä kulkevasta kollista eikä erikseen muuta ole sovittu, lähetys tulee olla pakattuna pakkausalustalle, joka on käsiteltävissä tavanomaisella lavansiirtovaunulla tai haarukkatrukilla. Osoitemerkinnöissä tulee ilmoittaa myös lähetykseen sisältyvien kollien yhteismäärä.
 7. Luvanvaraisten ja vaarallisten aineiden kuljettaminen

  Emme kuljeta vaarallisia aineita, kuten räjähdysaineita, aseita, ammuksia, kemikaaleja, polttonesteitä, lannoitteita, kaasuja, aerosoleja, maaleja, torjunta- aineita, ongelmajätteitä, jätteitä, ilotulitteita emmekä myöskään lämpötilan vaihtelulle alttiita tavaroita, valmisteveron alaiset tuotteet (tupakka- ja alkoholituotteet yms.) tai eläviä eläimiä.